Counter-Strike 1.6

Skin icon New Skins

Sound icon New Sounds

Spray icon New Sprays

Sprite icon New Sprites

Texture icon New Textures