Counter-Strike 1.6

Skin icon New Skins

Spray icon New Sprays

Sprite icon New Sprites

Map icon New Maps

Prefab icon New Prefabs

MiP icon New MiPs

Texture icon New Textures